FENA biznis

APKE - Zašto je pristup informacijama važan?

Saopćenje

APKE     AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU
                                                      71000 SARAJEVO, Ul. Nahorevska br.13

Tel.: +387 (033) 863-446, Fax.: +387 (033) 472-317, Mob.: +387 (061) 849-330

e-mail. info@apke.ba;  www.apke.ba

 

 

ZAKON O SLOBODI PRISTUPU INFORMACIJAMA

ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

 

PREGLED OBAVEZA INSTITUCIJA I PRIVREDNIH SUBJEKATA U SKLADU SA GDPR UREDBOM

 

23 NOVEMBAR 2021. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA

Pravo na pristup informacijama predstavlja vrlo važan institut sa aspekta načela transparentnosti i Ustavom zajamčenog prava na pristup informacijama. Navedeno područje uređeno je zakonima o slobodi pristupa informacijama koji uređuju pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Dakle, obveznici primjene zakona su tijela javne vlasti, koja pravilnom primjenom navedenog zakona omogućuju zainteresiranoj javnosti uvid u svoj način rada i tako im omogućuju dostupnost informacija koje posjeduju, čime se „ulijeva“ povjerenje građana u sistem javne vlasti.  

Savjetovanje ima svrhu educirati sve koji se u svom radu susreću s primjenom navedenog Zakona, bilo u tijelima javne vlasti ili pak od strane zainteresiranih podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija. Cilj savjetovanje je dakle, tumačenje odredbi zakona o slobodi pristupa informacijama i ostalih srodnih propisa kao što su zakoni o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, a sve kroz interakciju s polaznicima.

 

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno: javnim preduzećima koji rade sa obradama ličnih podataka, inspekcijama, rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasne osnovna načela koja se ogledaju kroz krajnji cilj propisa (uloga i značaj, principi, suprostavljene norme navedenih propisa, lex specijalis propisi o uvidu u dokumentaciju itd).

Također, će predavači dati primjere o načinu otklanjanja nastajanja grešaka u gore navedenim postupcima uz davanje jasnih uputa učesnicima savjetovanja da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama važećih zakona iz navedenih oblasti uz jasno isticanje granica kršenja normi.

 

PREDAVAČI: 

Irma Hadžiavdić, MA. iur. Uposelnica u instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, certificirana je trenerica Ureda Vijeća Evrope za pružanje treninga javnim službenicima u oblasti zabrane diskriminacije. Ovlaštena je trenerica Agencije za državnu službu Federacije BiH u oblasti zaštite ljudskih prava, sa posebnim naglaskom na slobodu pristupa informacijama, zaštitu ličnih podataka i zabranu diskriminacije.

Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat

TEME SAVJETOVANJA:

 

PRAVNA LEGISLATIVA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA U BiH

·         Zašto je pristup informacijama važan? 

·         Međunarodni standardi i domaće zakonodavstvo; 

·         Cilj i svrha Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBIH; 

·         Veza između Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o slobodi pristupa informacijama?  

·         Šta je informacija, šta je lična informacija, ko predstavlja javni organ?; 

________________________________________________________________________________________________________________

Broj računa. 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo, Poreski i PDV broj. (4)302447020000, Statistički broj. 4302447020000

  

·         Podnošenje zahtjeva i postupanje sa zahtjevima za slobodan pristup informacijaman, 

·         Uloga i obaveze službenika za informisanje ?

·         Obaveze javnih organa?

·         Institucionalni mehanizmi (uloga upravnog inspektorata, uloga institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, uloga suda, uloga Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH),

·         Utvrđivanje izuzetaka- pojašnjenje izuizetaka,

·         Test javnog interesa- ko ga provodi, kada se provodi, kako se provodi?

Ograničenja prava na pristup informacijama.
 

Nadzor nad provedbom zakona o slobodi pristupa informacijama

Žalbeni postupak;
lice za informisanje;
Inspekcijski nadzor nad provedbom zakona;
Naknada troška prava na pristup informacijama;
Prekršajne odredbe;
Primjeri iz prakse;
 

Veza Zakona o pravu na pristup informacijama sa Zakonom o zaštiti ličnih podatka,

i Zakonom o zaštiti tajnih podatka

Osnovna obilježja Zakona o zaštiti ličnih podatka, Zakona o tajnosti podatka, Zakona o zaštiti tajnosti podataka;
Dodatna ograničenja pristupu informacijama prema navedenim zakonima;
 

PRAVNA LEGISLATIVA O ZAŠTITI LIČNIH/OSOBNIH PODATAKA U BiH

Pregled obaveza institucija i privrednih subjekata u skladu sa GDPR Uredbom;
Različiti osnovi za zakonitu obradu podataka;
Obrada i postupanje sa dokumentacijom koja sadrži lične podatke radnika (matična evidencija radnika, personalni dosijei i elektonska personalna evidencija);
Obrada i postupanja sa podacima klijenata;
Postupak ustupanja podataka drugim subjektima;
Prenos podataka u inostranstvo;
Obavezne odredbe Pravilnika o zaštiti ličnih podataka;
Obavezne odredbe Plana sigurnosti (normativnog akta) o zaštiti ličnih podataka;
Praktičan rad: Izrada plana sigurnosti o zaštiti ličnih podataka;
Registracija evidencija koje sadrže lične podatke;
Evidencija o zaposlenima;
Evidencija o plaćama;
Evidencija o video nadzoru
Praktičan rad: Primjeri uspostavljanja i vođenja evidencije o zaposlenima (svi kontrolori) i evidencije klijenata (privredna društva);
Prekršajne odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka;
Primjeri iz prakse;
 

POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h
 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

195,00 KM po jednom učesniku;

185,00 KMpo osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA”

 

Kotizacija uključuje:

(Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i primjeri sudskih presuda.

 

Napomena:

Pozivamo vas na rezervaciju što prije slanjem prijavnog obrasca, uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba, Broj učesnika je ograničen.

Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

 

PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

 

Ø  Naziv pravnog lica:_________________________________________________

Ø  Adresa pravnog lica:________________________________________________

Ø  Broj faxa:_________________________________________________________

Ø  JIB pravnog lica:___________________________________________________

Ø  Prijavljujemo IME I PREZIME

 

1._______________________________________  3.______________________________

2._______________________________________  4.______________________________

 

Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

 

 

 

Dana___________ 2021. godine                                                    Pečat i potpis odgovornog lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.