Najave     | 24.05.2023. 15:35 |

Najava - Savjetovanja o primjeni zakona sa sudskom praksom

FENA Promotivni tekst, Foto/ Ilustracija

PRIMJENA ZAKONA PIO/MIO FEDERACIJE BiH SA SUDSKOM PRAKSOM

(STUDIJA SLUČAJA: Naknada štete od poslodavca zbog propusta u oblasti zaštite na radu, regresna tužba od PIO/MIO prema poslodavcu)

 PRIMJENA ZAKONA ZAKONA O RADU I UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU SA SUDSKOM PRAKSOM

(STUDIJA SLUČAJA: Aneks ugovora o radu ili otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu)

 

INSPEKCIJSKI POSTUPAK

 

26.MAJ.2023. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDZA SARAJEVO

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju objavljen je u („Službenim novinama Federacije BiH“, broj 13/18, 90/21 i 19/22)

Cilj izmjene i dopune Zakona je, da se otklone uočene nejasnoće, preciznije definišu i poboljšaju određene odredbe, Zakon uskladi sa drugim propisima i međunarodnim standardima, provedu dvije presude Ustavnog suda Federacije i Ustavnog suda BiH, te dodatna briga o zaštiti standarda penzionera.

Posebna tema iz oblasti zaštite na radu i zakona PIO/MIO bit će STUDIJA SLUČAJA: Naknada štete od poslodavca zbog propusta u oblasti zaštite na radu, regresna tužba od PIA prema poslodavcu, kao i sudski ishod Aneks ugovora o radu ili otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu.

 

Također, na osnovu interesovanja velikog broja institucija u BiH, javnih preduzeća i javnih ustanova kao i brojnih pitanja oko primjene Zakona o radu F BIH, Uredbe (Sužbene novine F  BiH br. 13/19 i 9/21) i inspekcijskog postupanja, Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, je odlučila da organizuje savjetovanje iz navedenih propisa uz obrađivanje i ostalih aktuelnih propisa koji su upućeni u parlamentarnu proceduru (izmjena i dopune zakona o doprinosima itd).

 

VRLO BITNO NAPOMENA

Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

 

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno: Rukovodećim državnim službenicima, državnim službenicima i namještenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, članovima uprava društava i javnih ustanova, javnim preduzećima, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, članovima vijeća zaposlenika,  kao i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

 

Cilj savjetovanja je da se učesnicima ukaže na bitne norme i novine u izmjenama i dopunama gore navedenih zakona uz akcenat da se, kroz praktične primjere predstavnika Zavoda PIO/MIO i inspekcije, pruže odgovori kako postupiti u konkretnim situacijama i izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske sporove.

 

Također, će se od predstavnika nadležnih organa dati uputa i način otklanjanja nastajanja grešaka odnosno propusta prilikom odjave i procesa prijave u sistem PIO/MIO, što često bude osnova za osnovane sudske sporove.

 

PREDAVAČ: 

Rijad Hadzivadić, stručnjak za PIO/MIO i uposlenik - Federalnog zavoda PIO/MIO

Zlatan Kišić, – dipl. iur., kantonalni inspektor rada

 

PREDAVAČ: 

Rijad Hadzivadić

 

TEME SAVJETOVANJA PIO/MIO:

Primjena izmjene i dopune zakona o PIO/MIO ?
ŠTA JE staž osiguranja i penzijski staž;

ŠTA JE staž osiguranja sa efektivnim trajanje;
 

ŠTA JE staž osiguranja sa uvećanim trajanjem;
ŠTA JE poseban staž;
Dokazivanje staža osiguranja;
Povećanje penzija od 10% i 5% za određene grupe;
Bodovni sistem- obračun visine penzije kroz bodovni sistem sa formulama i primjerima;
Obračun visine penzije za osiguranike sa „benificiranim“ stažom osiguranja;
Minimalna granica za odlazak u penziju;
Prijevremena penzija;
Stimulacija za kasniji odlazak u penziju;
Minimalna i zajamčena penzija;
Starosna penzija (novi kriteriji za penzionisanje), prijevremena starosna penzija (uslovi);
Invalidska penzija, porodična penzija (uslovi);
Uloga i značaj primjene zakona o PIO/MIO na policijske službenike;
USVOJENE IZMJENE I DOPUNE koji se odnosi na boračku populaciju;
Uslovi za odlazak u penziju;
Na koji način poslodavac provjerava da li su uplaćeni svi doprinosi za radnika?
Ko je dužan uplatiti doprinose za poseban (ratni) staž?
Kada se poseban staž računa u staž osiguranja?
Može li poslodavac priznati poseban staž i penzionisati radnika?
Koji su uvjeti za penzionisanje po sili zakona?
Postupanje poslodavca u slučaju kada nisu uplaćeni doprinosi od ranijeg poslodavca;
Da li poslodavac može penzionisati radnika ako za tog radnika nije uplatio sve doprinose?
Koje su posljedice neuplaćivanja doprinosa za poslodavca?
Da li se radnik odjavljuje kada navrši 40 godina radnog staža bez obzira na staž osiguranja?
Penzionisanje državnih službenika i namještenika (specifičnosti);
Radni odnos penzionera;
Da li osoba koja ima naslijeđenu penziju može zasnovati radni odnos?
Prava osiguranika kod kojeg je utvrđena promijenjena radna sposobnost;
Da li žalba na rješenje o invalidnosti odlaže izvršenje rješenja?
Naknada zbog čekanja na raspoređivanje i naknada zbog manje plaće;
Otkaz ugovora o radu radniku sa smanjenom radnom sposobnošću;
Nemogućnost istovremenog ostvarivanja prava iz PIO i prava po osnovu radnog odnosa;
Novčane kazne za poslodavca, osiguranika i odgovorno lice
·         Pitanja i odgovori.

 

ODGOVORI I MIŠLJENJA NA POSTAVLJENA PITANJA OD UČESNIKA O KOJIMA ĆE SE RAZGOVARATI NA SAVJETOVANJU

·                   Šta se podrazumjeva pod pojmom „radni vijek”?

·                   Da li po ugovoru o djelu može raditi lice koje je u penziji, „deficitarno zanimanje” da li se ostvarenje

·                   penzije/mirovine zamrzava?

·                   Može li radnik raditi i poslije 40 godina staža osiguranja?

·                   Itd

 

PREDAVAČ: 

Zlatan Kišić, – dipl. iur., kantonalni inspektor rada

 

TEME SAVJETOVANJA ZAKON O RADU I RADNI ODNOSI

·         Ugovor o djelu kao način radnog angažmana, ugovor o privremenim i povremenim poslovima;

·         Ugovor o poslovnoj saradnji u kontekstu zadovoljenja potreba poslodavaca za radnom snagom;

·         Ugovor o radu lica na određeno i neodređeno vrijeme zatečenih prije stupanja na snagu izmjena i dop. Zakona;

·         Bitni elementi Ugovora o radu i njihov značaj u praksi;

·         Probni rad, pripravnici i volonteri, ugovor o djelu u radnim odnosima;

Stimulacija i destimulacija plate;
Destimulacija zbog nekvalitetnog izvršavanja radnih zadataka (mišljenje FMRSP);
Lakše i teže povrede radne obaveze, sankcije u slučaju povrede radne obaveze;
 

ZAKON O RADU U SEGMENT ZAŠTITU RADNIKA

·      Osnovna prava i obaveze radnika;

·      Osnovi i vrste diskriminacije;

·      Uznemiravanje i nasilje na radu;

·      Zabrana diskriminacije;

·      Zaštita u slučajevima diskriminacije;

·      Radno vrijeme i skraćivanje radnog vremena na poslovima na kojima, uz primjenu mjera sigurnosti i zdravlja na radu, nije moguće zaštiti radnika od štetnih utjecaja;

·      Prekovremeni rad; preraspodjela radnog vremena; Noćni rad;

·      Posebna zaštita radnika koji rade noću;

·      Noćni rad maloljetnih radnika;

·      Sigurnost i zdravlje na radu;

·      Pravo radnika na odbijanje rada ukoliko mu neposredno prijeti opasnost po život i zdravlje;

·      Obaveza radnika o obavještavanju poslodavca u slučaju bolesti ili drugoj okolnosti koja ugrožava život ili zdravlje lica s kojima radnik dolazi u dodir u izvršavanju ugovora o radu;

·      Pravo poslodavca na upućivanje radnika na ljekarski pregled;

·      Zaštita maloljetnika i ljekarski pregled maloljetnika; zaštita žena; privremeni raspored žene za vrijeme trudnoće; porođajno odsustvo;

·      Zabrana nejednakog postupanja;

·      Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja;

·      Pravo na uvećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan sedmičnog odmora i praznika;

 

PRESTANAK RADNOG ODNOSA;

·         Procedura otkazivanja Ugovora o radu uz propisani otkazni rok (član 96. Zakona o radu);

·         Načini prestanka Ugovora o radu;      

·         Razlozi koji opravdavaju otkazivanje Ugovora o radu uz propisani otkazni rok;

·         Sadržaj obrazloženja /osnovanost otkaza/, priznavanje prava na otpremninu, otkazni rok;

·         Odjava radnika sa obaveznog osiguranja nakon proteka otkaznog roka;

·         Obaveza poslodavca da omogući radniku ostvarivanje prava iz radnog odnosa i u situaciji kad od njega ne zahtijeva da radi u otkaznom roku;

·         Otkaz u slučaju lakših prijestupa ili lakših povreda radnih obaveza iz Ugovora o radu;

·         Rok za otkaz Ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka, pitanja i odgovori.

 
POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h
KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

190,00 KM po jednom učesniku;

170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA”

 

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

(Radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, besplatni parking uz stalan nadzor, certifikat o učešću na savjetovanju).

Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata neophodnih za postupke sa savjetovanja kao i odgovori na postavljena pitanja, mišljenja resornog ministarstva.

 

Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici i uposlenici realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba.
Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 061/849-330,033/863-446.
 

PRIJAVNI OBRAZAC (NARUDŽBENICA)

 

Naziv pravnog lica:_________________________________________________

Adresa pravnog lica:________________________________________________

Broj faxa:_________________________________________________________

JIB pravnog lica:___________________________________________________

Prijavljujemo IME I PREZIME

 

1._______________________________________   3.______________________________

2._______________________________________   4.______________________________

Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba.

Uplatu izvršiti na račun: 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo.

 

Dana___________ 2023. godine                                                     Pečat i potpis odgovornog lica

(FENA) D. J.

Vezane vijesti

Promo

M:tel: Nastavak akcije 'Niste sami, imate prijatelje'

M:tel ljetna akademija za studente IKT usmjerenja: Prijavi se na praksu u kolovozu

M:tel: Aktivirajte m:tel uslugu i uzmite 5 GB mobilnog interneta