Bosna i Hercegovina

VSTVBiH - Svima osigurati pristup pravdi

Saopćenje

SARAJEVO, 3. decembra (FENA) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 3.decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava brojnim aktivnostima koje za cilj imaju sprječavanje svakog oblika diskriminacija te osiguravanje jednakog pristupa pravdi i jednakosti svih građana pred zakonom.

VSTV BiH zalaže se za  puno uživanje i ostvarivanje svih ljudskih prava, uključujući i pravo na zaštitu od diskriminacije po bilo kojoj osnovi, pa i po osnovi invaliditeta, uzimajući u obzir činjenicu da se osobe sa invaliditetom u BiH i dalje suočavaju sa brojnim poteškoćama, među kojim je i fizička nepristupačnost pravosudnih institucija.

Uvažavajući relevantne međunarodne dokumente, pravnu praksu evropskih država te težeći evropskim standardima i uspostavljanju učinkovitog pravosuđa, VSTV BiH uz podršku dugogodišnjeg strateškog partnera Vlade Kraljevine Švedske, kroz Projekt “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH“, implementira niz aktivnosti koje vode ka ostvarivanju značajnijih strukturalnih i institucionalnih pomaka.

Aktivnosti su prvenstveno usmjerene na uklanjanje određenih prepreka, koje onemogućavaju jednak pristup pravdi ranjivih skupina, a jedna od primarnih aktivnosti je i podizanje svijesti o pravima ranjivih skupina.

S tim ciljem, VSTV BiH je izradio Izvještaj o arhitektonskoj i urbanističkoj pristupačnosti objekata pravosudnih institucija osobama sa invaliditetom čiji rezultati pokazuju da niti jedna pravosudna institucija u BiH nije 100 posto pristupačna osobama sa invaliditetom.

Prema rezultatima izvještaja, prosječna pristupačnost svih pravosudnih institucija objekata iznosi 32 posto.

Na osnovu rezultata Izvještaja, VSTV BiH je izdao preporuku svim rukovodiocima pravosudnih institucija da, kod planiranja kapitalnih ulaganja u okviru budžeta, a uz podršku nadležnih ministarstava i drugih tijela, vode računa o utvrđenoj potrebi adaptacije objekata.

Primjer dobre prakse predstavlja Općinski sud u Travniku koji je uz podrąku Vlade Srednjobosanskog kantona osigurao sredstva i započeo sa radovima na adaptaciji zgrade potrebama osobama sa invaliditetom i umanjenih tjelesnih mogućnosti.

Ti radovi podrazumijevaju proširenje ulaza prijemne kancelarije i ZK ureda, uklanjanje podnih prepreka (pragova), izgradnju pristupačnog mokrog čvora, te adaptaciju jedne sudnice, a u skladu sa važećim standardima.

Kao jedan od načina za osiguravanje jednakog pristupa pravdi za sve građane pred sudom, VSTV BiH vidi i sistematičniji pristup sudskim predmetima koji se odnose na diskriminaciju, prvenstveno kroz unapređenje baze podataka o sudskim predmetima ove vrste, ali i ujednačenu praksu u pristupu njihovog rjeąavanja.

Dodatna edukacija i usavršavanje zaposlenih u pravosudnim institucijama, također je prepoznata kao značajan segment unapređenja stanja u ovoj oblasti, zbog čega je VSTV BiH, u novembru 2021. godine, u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tuľilaca i AIRE Centrom, organizovalo seminar na temu osnovnih vještina komunikacije u funkciji uspostavljanja kontakta i ispitivanja svjedoka – pripadnika ranjivih grupa, na način koji omogućava dobijanje obuhvatnog i istinitog iskaza, saopćeno je iz VSTV-a.

(FENA) J. Č.
Vezane vijesti