FENA.BIZ

REC d.o.o. organizira specijalistički seminar iz oblasti rada

Saopćenje, Refam Creative Solutions - REC

REC d.o.o. organizuje jednodnevni specijalistički seminar na teme:

STAVOVI I MIŠLJENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE IZ OBLASTI RADA

 

Sarajevo, 21. 11. 2019. Hotel „Holywood“

Početak seminara u 09:30

Zašto uopće potreba za stavovima i mišljenjima Ministarstva rada i socijalne politike iz oblasti radnih odnosa ili potreba za autentičnim tumačenjem određenih normi od strane zakonodavca koja se javljaju u primjeni Zakona o radu i njegovih pojedinih pravnih instituta? Prije svega, nema zakona koji može obuhvatiti sve eventualne sporove koji se mogu javiti u praksi jer je sama priroda ljudskih odnosa, u konkretnom slučaju radnog odnosa, takva da se pravna norma različito samjerava u odnosu na praksu, jer im je „stanovište u sporu“ različito. Drugi razlog može biti sama norma i njena dvosmislena ili nedorečena sadržina koja se u interpretaciji različito poima. Treće, nedostatak iskustva, poznavanja pravnih instituta, kako samog Zakona o radu, tako i drugih zakona, prije svega onih, koji stoje u vezi sa „svijetom rada“.

Stoga, stavovi i mišljenja Ministarstva, kao nadležnog organa za navedenu problematiku, mogu biti od iznimne važnosti u otklanjanju svih dilema i nejasnoća u primjeni propisa.

Zbog svega navedenog prepoznali smo potrebu da održimo seminar na ovu temu, te da pripremimo i objavimo Priručnik „Stavovi i mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz oblasti radnih odnosa“ koji sadrži stavove i mišljenja Ministarstva o najrazličitijim dilemama koja se javljaju u svakodnevnoj praksi, kako odgovore na različite dileme i pitanja ne bismo tražili na sudu, već postupali ispravno, odnosno u skladu s važećim propisima a koji će učesnici dobiti u sklopu kotizacije za seminar.

Na ovaj način želimo ojačati pravnu sigurnost kako poslodavaca, tako i radnika, te razjasniti sve dvosmislenosti i dileme koje se svakodnevno pojavljuju.

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće na ovom seminaru iz oblasti radnih odnosa u Federaciji BiH.

SADRŽAJ SEMINARA

Zaključivanje ugovora o radu

·      Procedure prijema u radni odnos

·      Usklađivanje pravilnika  o radu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

·      Ugovor o radu na određeno i neodređeno vrijeme – zaključivanje uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme

·      Radno-pravni status direktora

·      Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

 

Prestanak ugovora o radu

·      Prestanak ugovora o radu radi navršenih godina života i staža osiguranja

·      Otkaz ugovora o radu

·      Utjecaj pritvora na radno-pravni status radnika

·      Saglasnost za otkaz ugovora o radu sindikalnom povjereniku

·      Otkaz sa ponudom izmjenjenog ugovora o radu

·      Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

 

Odmori i odsustva

·      Odmor u toku radnog vremena

·      Trajanje godišnjeg odmora

·      Sticanje prava na godišnji odmor

·      Korištenje godišnjeg odmora u djelovima

·      Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

·      Isplata naknade umjesto neiskorištenog godišnjeg odmora

·      Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

 

Radno vrijeme

·      Pojam radnog vemena – pripravnost

·      Puno i nepuno radno vrijeme

·      Skraćivanje radnog vremena

·      Preraspodjela radnog vremena

·      Noćni rad

·      Obaveze vođenja evidencije

·      Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

 

Zaštita radnika

·      Sigurnost i zdravlje na radu

·      Zaštita žena – prava u vezi sa materinstvom i roditeljstvom

·      Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad

·      Prava radnika sa promijenjenom radnom sposobnosti

·      Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

 

Plaće i naknade

·      Pravo na plaću

·      Pravo na povećanu plaću

·      Jednakost plaća

·      Najniža plaća

·      Isplata plaće – obračun plaće

·      Naknada plaće

·      Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

 

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI

Mr.sc. Ernis Imamović –  Federalno ministarstvo rada i socijalne politke

Amila Gajević, dipl. iur –  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Šefovima pravnih službi, pravnicima, advokatima, notarima, poslodavcima, ekonomistima i svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima, koji prate aktuelnosti iz ove oblasti, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz radnih odnosa.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

165 KM po jednom učesniku

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

- Troškove sudjelovanja u radu seminara

- Materijal za pisanje

- Seminarski materijal: Priručnik: „Stavovi i mišljenja Federanog ministarstva rada i socijalne politike iz oblasti rada“

- Osvježenje u pauzi i zajednički ručak

- Certifikat o učešću na seminaru

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

1.    Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.

2.    Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Preuzmi prijavni obrazac

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH – 50 KM
CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM
CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa – 55 KM
Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 20 KM
Knjiga: Matična evidencija radnika – 20 KM
Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu – 20 KM
Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu – 20 KM
CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 24 KM
Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 50 KM
Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 28 KM
CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu – 16 KM
Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH – 25 KM
Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 25 KM
Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 75 KM
Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada – 38 KM
Priručnik - PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 40 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

REC
ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.