Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost GDS-a BiH

Saopćenje

GDS BiH:Poštivanje Aneksa 9 je ključni preduslov održivog razvoja BiH

Građanska demokratska stranka BiH poziva sve nadležne institucije BiH I OHR da javnosti saopšte rezultate provođenja Aneksa 9 kojim je uspostavljen Sporazum o osnivanju javnih preduzeća u BiH.
Polazeći od Sporazuma o pridruživanju EU i ahtjeva za kandidatski status i poznatih preduvjeta koji se odnose na reforme sadržane u 14 tačaka od strane EU smatramo da je potrebno da se javnosti predstave rezultati obnove bosanskohercegovačke infrastrukture i i njenog funkcioniranja u interesu gospodarski održivog razvoja.
Imajući u vidu dramatično zaostajanje i blokade na obnovi infrastrukture pozivamo ministarstva spoljne trgovine i komunikacija i nadležne državne agencije i entitetske vlade da informišu javnost o stvarnom stanju bosanskohercegovačke infrastukture i o programu njene obnove i uvođenja evropskih standarda za narednu deceniju .. Vijeće ministara i PS BiH na posebnoj, zajedničkoj sjednici Predstavničkog doma i Doma naroda trebaju da na dnvni red stave zakonska rješenja iz ovih oblasti i zajedno sa objektivnom informacijom domačih i međunarodnih institucija pokrenu suštinsku obnovu i modernizaciju naše infrastrukture.
U skladu sa ovim zahtjevom objavljujemo tekst Aneks 9 /Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini /
Aneks 9.- Sporazum o osnivanju javnih poduzeća u Bosni i Hercegovini Imajući na umu da su obnova infrastrukture i funkcioniranje transporta te drugih službi važni za ponovno gospodarsko oživljavanje Bosne i Hercegovine te za dobro funkcioniranje njezinih institucija i organizacija uključenih u provedbu mirovnoga sporazuma, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska ("Strane") sporazumjele su se kako slijedi: Članak I: Povjerenstvo za javna poduzeća Strane ovim osnivaju Povjerenstvo za javna poduzeća ("Povjerenstvo"), koje će ispitivati osnivanje javnih poduzeća Bosne i Hercegovine za pružanje zajedničkih javnih usluga, kao što su komunalne službe, energetika, poštanske i komunikacijske usluge, a za dobrobit oba entiteta. Povjerenstvo će se sastojati od pet (5) članova. U roku od petnaest dana nakon što ovaj Sporazum stupi na snagu, Federacija Bosne i Hercegovine imenovat će dva člana, a Republika Srpska jednoga člana. Imenovane osobe moraju poznavati specifične gospodarske, političke i pravne značajke Bosne i Hercegovine te moraju biti osobe priznatog visokog morala. Imajući na umu da će se Povjerenstvo koristiti međunarodnom ekspertizom, Strane zahtijevaju da predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj imenuje preostala dva člana, te da jednoga od njih odredi za predsjednika Povjerenstva. Povjerenstvo će naročito ispitati odgovarajuću unutarnju strukturu takvih poduzeća, uvjete za osiguravanje njihova uspješnoga i stalnog rada, te najbolje načine za pribavljanje dugoročnoga investicijskog kapitala. Članak II: Osnivanje transportnoga poduzeća Strane, priznajući hitnu potrebu za osnivanjem javnoga poduzeća za organiziranje i upravljanje prometnom infrastrukturom, kao što su to ceste, željezničke pruge i luke, na obostranu korist, ovim u tu svrhu osnivaju Transportno poduzeće Bosne i Hercegovine ("Transportno poduzeće"). Transportno poduzeće imat će sjedište u Sarajevu, a može imati urede i u drugim mjestima ako bude potrebno. Imat će odgovarajuće prostorije i opremu a odabrat će profesionalno kompetentan odbor direktora, službenika i osoblja, koji će načelno odražavati etničke skupine u Bosni i Hercegovini, kako bi moglo provoditi svoje funkcije. Povjerenstvo izabire Odbor direktora, koji će potom imenovati službenike i odabrati osoblje. Transportno je poduzeće ovlašteno za izgradnju, pribavljanje, držanje, održavanje i upravljanje te raspolaganje nekretninama i pokretnom imovinom u skladu sa specifičnim planovima koje oblikuje. Također je ovlašteno za 64 određivanje i prikupljanje naknada, tarifa i drugih naplata što se naplaćuju za uporabu objekata kojima upravlja, za sklapanje svih ugovora i sporazuma potrebnih za obnašanje njegovih funkcija te poduzimanje drugih poslova bitnih za provedbu tih funkcija. Transportno poduzeće upravlja transportnom infrastrukturom, kako je to dogovoreno između strana. Strane će, sukladno sporazumu, dati poduzeću potrebna pravna ovlaštenja. Strane se moraju sastati u roku od petnaest dana nakon stupanja na snagu ovoga Sporazuma kako bi razmotrile kojom će infrastrukturom upravljati Poduzeće. U roku od trideset dana nakon što ovaj Sporazum stupi na snagu, Strane će se dogovoriti o novčanom iznosu koji će se dodijeliti Transportnom poduzeću kao početni obrtni kapital. Strane mogu u bilo koje vrijeme doznačiti Transportnom poduzeću dodatna sredstva ili objekte koji im pripadaju i za to vezana prava. Strane će odlučiti na koji će način Transportno poduzeće pribavljati dodatni kapital. Članak III: Ostala javna poduzeća Strane mogu odlučiti, na osnovi preporuke Povjerenstva, da im osnivanje transportnoga poduzeća služi kao model za osnivanje drugih zajedničkih javnih poduzeća, kao što su ona za upravljanje komunalnim djelatnostima, energetikom, poštanskim i komunikacijskim uslugama. Članak IV: Suradnja Povjerenstvo, Transportno poduzeće i druga javna poduzeća moraju surađivati u potpunosti sa svim organizacijama koje su uključene u provedbu Mirovnoga sporazuma, ili koje imaju bilo koje ovlaštenje od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, uključujući i Međunarodni sud za ratne zločine na području bivše Jugoslavije. Članak V: Etika Članovi Povjerenstva i direktori Transportnoga poduzeća ne mogu biti zaposleni ili imati financijske veze s bilo kojim poduzećem koje ima, ili zahtijeva, sklapanje ugovora ili sporazuma s Povjerenstvom ili Poduzećem, ili čiji interesi mogu neposredno utjecati na njihov rad. Članak VI: Stupanje na snagu Ovaj sporazum stupa na snagu s potpisivanjem
Pres GDS BiH

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.