Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost GDS-a

Saopćenje

Predsjednik Građanske demokratske stranke BiH Ibrahim Spahić povodom 25.godišnjice potpisivanja i parafiranja Opšteg okvirnog sporazuma  za mir u Daytonu i Parizu izjavio je da je vrijeme da se održi Ustavotvorna Skupština BiH na kojoj će se, nakon demokratske javne rasprave ,usvojiti Ustav BiH koji će osigurati poštivanje priznatih  ljudskih prava i sloboda  u modernim evropskim državama.

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni  protokoli , u skladu sa Opštim sporazumom ,trebalo bi da se direktno primjenjuju  u BiH što potvrđuju i sve  poznate  presude protiv BiH donesene  u Evropskom sudu za ljudska prava, ali  u stvarnom životu građana BiH diskriminacija se nastavlja  i presude se ne provode.

Nužna nam je unutrašnja demokratizacija,racionalna  i funkcionalna organizacija države,ali ne i nova  lokalna.kantonalna,entitetska i državna centralizacija,naglasio je Spahić.Istovremeno,upozorio je da pored Aneksa IV /Ustava BiH/ I i drugih obavezuučih  aneksa iz  Opšteg sporazuma imamo i 12 ustava /kantoni i entiteti/ i  Statut Brčko Distrikta  i razuđenu, komplikovanu  i brojnu administraciju  i strukturu i protokole  odlučivanja zbog ćega  nije moguće njihovo efikasno djelovanje  u interesu građana ,kao ni  donošenje odluka o potrebnim ekonomskim i socijalnim  reformama. BiH se suočava sa odlivom mozgova,obrazovanih ljudi svih generacija,kao  i demografskim promjenama koje ugrožavaju održivi razvoj zemlje.

Prvorazredna je odgovornost svih građana i njihovih institucija da se mobiliziraju svi raspoloživi potencijali društva kako bi se osigurale ključne pretpostavke za potrebne  promjene i na unutrašnjem  i na međunarodnom  nivou i time kvaltetno ubrzale i bosanskohercegovačke i odlukama bh  državnih institucija opšteprihvaćene evroatlantske integracije ,jer su međusobno  suštinski ovisne i povezane Blokade i otpori ovim procesima dolaze iz zemlje i svijeta od onih snaga kojima status quo  i stalne društvene tenzije u BiH i regiji  iz različitih raloga   odgovaraju.

Mir je nezamisliv bez slobode i razvoja i otuda treba crpiti snagu i  osnovnu  vrijednost Opšteg okvirnog  sporazuma za mir u BiH  koja je sadržana u činjenici  da  Republika BiH nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu  kao članica UN sa  postojećim međunarodnim priznatim granicama pod imenom Bosna i Hercegovina .Sada je na nama da se konačno na osnovama mira,sigurnosti  i bezbjednosti,slobode i razvoja , prirodnih i ljudskih resursa koje imamo vrednuje život  i rad svakog čovjeka  u BiH  i da se uspostave ravnopravni odnosi sa susjedima uz  uzajamno poštivanje teritorijalnog integriteta,suvereniteta,samostalnosti i nezavisnosti.

 

 

GDS
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.