Bosna i Hercegovina

FENA - Javni poziv za angažman dopisnika-reportera za period 2020-2021. godina

Saopćenje

Na osnovu člana 47. Pravila Javne ustanove Federalna novinska agencija, a u skladu sa Procedurama o načinu i kriterijima za odabir dopisnika za dopisničku mrežu Javne ustanove Federalna novinska agencija, Direktor, na usaglašen stav sa zamjenikom direktora, raspisuje

JAVNI  POZIV

za angažman dopisnika-reportera
za period 2020. - 2021. godina

 

I

Javna ustanova Federalna novinska agencija objavljuje poziv za angažman dopisnika-reportera iz Posavskog kantona, Unsko-sanskog kantona, Tuzlanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, Srednjobosanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Bosanskopodrinjskog kantona i Kantona 10, te Banja Luke, Srebrenice i Brčko Distrikta BiH.

II

 Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uslove:

1.       VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, (nostrifikovana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u  nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) - (ovjerena kopija),

2.       novinarsko/reportersko iskustvo (najmanje 3 godine) – (potvrda ili uvjerenje kao dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva),

3.       poznavanje aplikacija za editovanje multimedijalnih sadržaja,

4.       iskustvo u snimanju i obradi fotografija i video sadržaja,

5.       prepoznavanje i pravovremeno reagovanje u vanrednim situacijama,

6.       sposobnost samostalnog obavljanja intervjua,

7.       poznavanje engleskog jezika,

8.       posjedovanje vozačke dozvole i vlastitog vozila.

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

III

Izabranim kandidatima će biti ponuđen autorski ugovor kojim će se detaljno regulisati prava i obaveze ugovornih strana.

Prijave sa biografijom i  sa traženim dokumentima (član II tačke 1. i 2.) dostaviti  isključivo preporučenom poštom na adresu:

JAVNA USTANOVA FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA
Ul. Obala Kulina bana br.16
71 000 Sarajevo
sa naznakom:
“Prijava na JAVNI POZIV za angažman dopisnika-reportera
za period 2020. – 2021. godina - NE OTVARATI ”

Ovaj poziv će biti objavljen  na web stranici fena.ba, kao i na društvenim mrežama Federalne novinske agencije, te ostaje otvoren osam dana od dana posljednjeg objavljivanja.

(FENA) D.J.