FENA.BIZ

Pašić: Osvrt na aktuelnu situciju kredita u švicarskim francima

Saopćenje

SARAJEVO  - Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko Bank Sarajevo, dala je svoj osvrt na aktuelnu situaciju u vezi sa kreditima sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, prijedlogu zakona koji je u opticaju u Parlamentu FBIH, ali i aktivnostima koje je banka preduzela tokom protekle četiri godine da se ovo pitanje riješi.

 Ovi krediti su balast prošlosti koji Banka nosi i koji je vrlo često uticao na povjerenje klijenata. Kakva je danas situacija sa ovim klijentima i kreditima? Parlament FBIH je ovo pitanje ponovo aktuelizirao.

 Ovi krediti su zaista balast prošlosti koji smo nasljedili kad je banka kupljena od sadašnjeg vlasnika i koji smo gotovo u potpunosti razriješili na obostrano zadovoljstvo. U značajnoj smo mjeri uspjeli riješiti ovo pitanje, jer je u našem bilansu ostalo aktivnih kreditnih partija sa CHF valutnom klauzulom oko 3% od ukupno odobrenog portfolija u FBIH. To je na nivou FBIH 186 korisnika kredita zaključno sa 30.6.2020., među kojima je značajan broj onih klijenata koji ne žele konverziju niti bilo kakav dogovor, iako smo u više navrata to pokušali. Svi drugi klijenati su prihvatili našu ponudu i konvertovali kredit ili su ga zatvorili, te ovo pitanje ostavili u prošlosti. Za razliku od drugih zemalja, u kojima je više banaka nudilo ove kredite, bivša Hypo Grupacija je jedina to činila u Bosni i Hercegovini. Ovo je s jedne strane bila otežavajuća okolnost jer su reakcije klijenata bile usmjerene isključivo na nas, ali sa druge strane nam je dalo mogućnost da proaktivno reagujemo i ponudimo rješenje ne čekajući reakciju države u formi zakona. Naša realizovana ponuda konverzije, koja je podrazumijevala oprost dijela glavnice (30%, odnosno 50% za sve socijalno osjetljive kategorije), oprost svih zateznih kamata i mogućnost otplate ostatka duga uz fiksnu, vrlo povoljnu kamatnu stopu na period koji odgovara klijentu i njegovim mogućnostima, pokazala se kao  efikasan model, koji je rezultirao gotovo apsolutnim rješavanjem ovog pitanja. Otpisi koje smo dali su u visini ili čak dosta veći nego što su klijenti u drugim zemljama dobili zakonskim rješenjem, pa je i ovo dodatni argument da nema potrebe za bilo kakvim zakonskim rješenjem. Mislim da bi taj zakon bio veoma štetan i finansijski i reputaciono za našu zemlju, poslao negativnu poruku investitorima i uveo pravnu nesigurnost u poslovanje, jer bi se njime promijenili retoraktivno uslovi poslovanja i to 12-14 godina unazad, što je nezamislivo.

Mi smo paralelno sa ovim aktivnostima, vodili i pravnu borbu da dokažemo da smo u pravu, odnosno da je CHF valutna klauzula zakonita. Zadovoljstvo mi je da smo u tome i uspjeli, jer samo u FBIH imamo više od 330 presuda opštinskih sudova, više od 70 presuda kantonalnih sudova, te 6 presuda Vrhovnog suda FBIH i 8 presuda Ustavnog suda BiH kojima je potvrđena zakonitost valutne klauzule. Dodatnu potvrdu ispravnog postupanja imamo i od Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, kao rezultat procesa koji je pokrenulo udruženje dijela klijenata koji su imali ovaj kredit.

Kod dijela klijenata je sud osporio način obračuna i promjene kamatne stope u periodu prije 7-10 godina, te im dosudio razliku u obračunatoj kamati. Iako je obračun kamate odvojena tema od CHF valute, često se javljao u zajedničkim tužbama, pa se odavao utisak da sudovi odlučuju nešto protiv banke na temu CHF valute.  Ove situacije sa kamatom su jedine situacije u kojem se ispostavila odgovornost banke na malom broju klijenata koji su imali kredit u CHF valuti i mi ove slučajeve nismo osporavali, već smo ih i nakon prvostepenih presuda isplaćivali klijentima, što je još jedan argumenat u prilog činjenici da je zakon zaista nepotreban. Ali u pogledu valutne klauzule smo višestruko dokazali da je zakonita i da je banka postupila ispravno a klijent samoinicijativno preuzeo na sebe rizik valutne klauzule. Neovisno od toga, odlučili smo uložiti više od 16 miliona KM u FBIH otpisujući dijelove kredita u ovom rješenju koje sam spomenula, kako bismo klijentima olakšali djelomično vraćanje i došli do kraja tog problema. Namjera je novog vlasnika bila ostaviti ovaj problem iza sebe i raditi na izgradnji povjerenja klijenata i banke, a naši rezultati u proteklim godinama višestruko pokazuju da smo u tome uspjeli.

 

Srdačan pozdrav,

 

Emir Jildizlar

Menadžer korporativnih komunikacija

Corporate communication manager

 Addiko Bank d.d.

Trg solidarnosti 12, 71 000 Sarajevo, BiH

T + 387 (0)33 755 783, M +387 61 491 899

emir.jildizlar@addiko.com

addiko.ba

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.