Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naše stranke

Saopćenje

Aldijana Smailhodžić: Zašto u Vijeću Grada Goražda usvajamo budžet kad on za gradonačelnika nije obavezujući?

Naša stranka je uradila detaljnu analizu izvršenja budžeta Grada Goražda za 2017. godinu koja pokazuje da novcem građana nije raspolagano na prihvatljiv i transparentan način. Izvještaj, kažu, ne mogu prihvatiti a razloga je više.

Kao prvo, ostvareno je 750.000 KM manje prihoda u odnosu na planirano. Bitno je napomenuti da bi ovi prihodi bili još za 1,1 milion manji da nije usvojena izmjena i dopuna Zakona na dobit kojom je ukinuta povlastica neplaćanja poreza na dobit izvozno orijentiranim privrednicima. „Dakle, novi namet našim privrednicima i čak preko milion KM više za budžet grada Goražda“, komentira taj potez Aldijana Smailhodžić, vijećnica Naše stranke u Goraždu, „novac je potrošen neefikasno, ništa nije vraćeno privredi, već je novac iskorišten za nova zapošljavanja u javnoj upravi - skoro 3,5 miliona u 2017. za plate i naknade zaposlenih, dok smo samo godinu ranije imali 3,2 miliona i svi smo bili saglasni da je to previše.“

Evidentna je nesaradnja i s višim nivoima vlasti jer se od planiranih 500.000 KM tekućih transfera od kantona realizovalo samo 26%, a od kapitalnih transfera od Federacije od planiranih 930.000 KM, izvršenje je 19,92%. Od ukupnih kapitalnih transfera planirano je 1,8 miliona, a ostvareno samo 480.000 KM. S druge strane, vlastiti prihodi padaju i na izvršenju su od samo 55%.

„Ako pogledamo rashodovnu stranu, još je gora situacija. Iako je UNDP ultimativno zahtijevao smanjenje materijalnih troškova, dnevnica, reprezentacija i ostalog, ruše se rekordi – samo za putne troškove i usluge reprezentacije građani Goražda izdvoje preko 70.000 KM pa je uskraćivanje podrške UNDP-a postala realna prijetnja za Goražde“, kaže Smailhodžić.

Prekoračenje rashoda na pojedinim budžetskim kodovima kao što su troškovi reprezentacije za 25.45%, zatim za informisanje 15,45%, putne troškove za 7%, obilježavanje praznika za čak 105,9%, izdaci za posjetu delegacija bratskih prijateljskih općina za 26,4%; što je u suprotnosti sa Zakonom o budžetima FBiH i Odluke o izvršenju budžeta Goražda.

„U ovom segmentu najskandalozniji je ekonomski kod 615311 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama za koji je u budžetu za 2017. godinu predviđeno 200.000 KM. Međutim, u ovom izvještaju vidimo da je potrošeno nevjerovatnih 633.493 KM. Upitni su i troškovi na ovom kodu pa smo uvidom u analitičku karticu vidjeli da su se s ovog koda plaćale fakture za računarsku opremu, asfaltiranje ulica itd. Pravo pitanje ovdje je zašto u Vijeću Grada Goražda usvajamo budžet kad on za gradonačelnika i njegove službe nije obavezujući i kada oni troše novac kako žele i koliko žele?“

S druge strane, pojedini sektori su ostali potpuno potcijenjeni. Za turizam, od planiranih 15.000 KM, utrošeno je samo 500 KM. „Recite mi, molim vas, kako smo to razvili i pomogli turizam sa 500KM, kako smo utrošili konkretno ovih 500 KM“, pita se Smailhodžić.

Za održavanje kulturno-historijskog naslijeđa, od planiranih 20.000 KM, izvršeno je 0 KM, dječja igrališta i sportski tereni izvršenje 0 KM, itd.

Budžet je izvršen, ali na štetu građana, njegovo usvajanje bilo bi političko legitimiranje nestručnosti i krađe te ga iz Naše stranke neće usvojiti.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.