Politika

Održana sjednica Vijeća ministara BiH

Saopćenje

SARAJEVO, 14. februara (FENA) - Vijeće ministara BiH jednoglasno je danas na sjednici usvojilo Odgovore Bosne i Hercegovine na 3.242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji – proces dobijanja kandidatskog statusa. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić će upoznati Predsjedništvo BiH sa usvojenim odgovorima.

Ukupno je pripremljeno više od 20 hiljada stranica odgovora uz koje se u Brisel dostavlja i više od 1.100 akata (zakoni, podzakonski akti i drugi materijali) na koje se referira u odgovorima, čime je okončan  najkompleksniji posao na dosadašnjem putu priključenja Evropskoj uniji i najzahtjevniji posao u našoj zemlji u posljednjoj dekadi.  

Na sjednici je pohvaljen angažman više od 1.200 državnih službenika sa svih nivoa vlasti u BiH  i doprinos Direkcije za evropske integracije koji su radili na pripremi odgovora u 35 radnih grupa, a bilo je uključeno i 15 članova Komisije za evropske integracije te 20 članova Kolegija za evropske integracije.

U proces odgovaranja na Upitnik EK, uz institucije vlasti u našoj zemlji, bile su uključene organizacije civilnog društva i građani.

RAZMOTREN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU INSTITUCIJA BiH
Vijeće ministara BiH razmotrilo je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine o kojem će se izjasniti na jednoj od narednih sjednica, nakon što se ugrade tehničke sugestije za poboljšanje teksta koje će biti dostavljene Ministarstvu finansija i trezora u pisanoj formi u narednih 10 dana.

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSA-i
Vijeće ministara BiH  odgodilo je razmatranje Nacrta zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine, zbog opravdanog odsustva ministra sigurnosti sa sjednice. 

MEĐUNARODNI PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE  BiH I NORVEŠKE
Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Norveške o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i robe.

Sporazumom se stvaraju pravne pretpostavke za uređenje oblasti međunarodnog prijevoza putnika i robe uz uvažavanje međunarodnih standarda.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa. 

PRAVILNIK O PREHRAMBENIM ADITIVIMA USKLAĐEN S LEGISLATIVOM EU
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane BiH, donijelo je Pravilnik o prehrambenim aditivima sa oznakom „EI“ kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s legislativom Evropske unije u ovoj oblasti.

Pravilnik propisuje dopuštenost upotrebe i druge zahtjeve za prehrambene aditive koji se koriste u hrani radi osiguravanja, između ostalog, efikasnog funkcioniranja tržišta, visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi te interesa potrošača. 

MIGRANTSKA KRIZA
Vijeće ministara BiH upoznato je na sjednici sa aktuelnom situacijom u vezi s povećanjem broja ilegalnih ulazaka migranata u Bosnu i Hercegovinu. 

Ministarstvo sigurnosti, u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i Ministarstvom vanjskih poslova te drugim nadležnim institucijama, zaduženo je da u što skorijem roku pripremi sveobuhvatnu informaciju s prijedlogom mjera koje će nadležne institucije  hitno i u kratkom periodu provesti u našoj zemlji. Cilj je ukinuti ilegalnu propusnost granice s našim istočnim susjedima te pravovremeno osigurati informacije migrantima o postojanju određenih kapaciteta za njihov smještaj. Migranti u Bosni i Hercegovini moraju biti zbrinuti na human i civiliziran način, rečeno je na sjednici. 

Prethodno je Vijeće ministara BiH upoznato sa Informacijom Ministarstva vanjskih poslova u vezi sa zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa  23. sjednice, održane 15. 9. 2015. godine o migrantskoj krizi.

Riječ je o redovnoj informaciji o stavovima ključnih institucija Evropske unije u vezi s migrantskom krizom. Informacija obuhvata ključne poruke sa sastanaka Evropskog vijeća, Samita Evropske i Afričke unije, Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske unije za opće poslove, koji su održani u novembru i decembru 2017. godine.  

AKTUELNI SAZIV VIJEĆA MINISTARA BiH UTVRDIO 82 ZAKONA
Vijeće ministara BiH je u periodu od 1. 4. 2014. do 6. 2. 2018. godine utvrdilo 78 prijedloga i četiri nacrta zakona, od kojih su 74 upućena u parlamentarnu proceduru.

Parlamentarna skupština usvojila je 38 zakona, koji su objavljeni u „Službenom glasniku BiH“, 24 prijedloga zakona nisu usvojena, odnosno odbijeni su ili je obustavljen zakonodavni postupak, dok se jedan broj zakona nalazi u parlamentarnoj proceduri.

Ovo se navodi u Pregledu zakonskih akata koje je utvrdilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i uputilo u parlamentarnu proceduru u mandatnom periodu od  1. aprila 2014. do 6. februara 2018. godine, a koji je pripremio Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH.

SAGLASNOST ZA GLASANJE RUSKIH DRŽAVLJANA POVODOM PREDSJEDNIČKIH IZBORA
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo je saglasnost za glasanje državljana Ruske Federacije, 18. 3. 2018. godine, i prijevremenog izlaznog glasanja, 16. 3. 2018. godine, na teritoriji Bosne i Hercegovine, a povodom održavanja predsjedničkih izbora u  Ruskoj Federaciji.

Glasanje će biti održano u prostorijama Ambasade u Sarajevu, 18. marta 2018. godine, od 08:00 do 20:00 sati, a prijevremeno izlazno glasanje 16. marta 2018. godine, od 10:00 do 17:00 sati, u zgradi kompanije ,,Optima grupa" u Banjoj Luci.

ODREĐENA DVA ČLANA KOMISIJE ZA  IZBOR DIREKTORA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Vijeće ministara BiH odredilo je dva člana Komisije za izbor direktora Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, čime je odgovorilo na zahtjev Agencije za državnu službu BiH koja će imenovati Komisiju za izbor i započeti provođenje konkursa, a nakon što je istekao rok za prijem prijava na javni oglas koji je objavljen u novembru prošle godine.      

IZBOR NOVOG OMBUDSMENA
Vijeće ministara BiH, na prijedlog  Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o kriterijima za izbor i imenovanje ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini i Rješenje o imenovanju članova Komisije za provedbu konkursne procedure za izbor i imenovanje ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini.

Na ovaj način su stvoreni uvjeti za provođenje konkursne procedure za izbor novog ombudsmena za zaštitu potrošača jer je dosadašnjem ombudsmenu istekao mandat, saopćeno je iz VMBiH. 

 

(FENA) J. Č.
Vezane vijesti