Florence Hartmann zahvalna Savezu logoraša BiH na zaštiti u Hagu