Predstavljanje projekta o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija