FENA.BIZ

Rasprava o raspodjeli troškova za privilegovane i kvalifikovane proizvođače

Operator za OIEiEK obavještava zainteresovane osobe da će se 20.06.2018. godine (srijeda) u periodu od 11:00 do 13:00 sati, u konferencijskoj Sali Gradske vijećnice Grada Mostara (Hrvatskih branitelja br. 2., Mostar), održati javna rasprava o Nacrtu pravilnika o metodologiji za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače kao i udio koji će se plaćati sredstvima iz naknada prikupljenih za poticanje (u daljem tekstu: Nacrt pravilnika).

Članom 28. stav (6) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, br. 70/13, 5/14) propisano je da će Operator za OIEiEK posebnim pravilnikom utvrditi metodologiju za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače kao i udio koji će se plaćati sredstvima iz naknada prikupljenih za poticanje. Saglasnost na ovaj Pravilnik daju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, svako u okviru svojih nadležnosti.

Cilj donošenja ovog Pravilnika je:

a) utvrđivanje kriterija i načina raspodjele troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače sa kojima Operator za OIEiEK ima potpisan ugovor o otkupu električne energije,

b) utvrđivanje udjela troškova balansiranja koji će se plaćati sredstvima prikupljenih iz naknada za poticanje,

c) regulisanje odgovornosti proizvođača iz OIEiEK za odstupanje između ostvarene i planirane proizvodnje,

d) pravedno alociranje troškova balansiranja na subjekte iz ovog Pravilnika, koji su dužni plaćati troškove balansiranja;

e) povećavanje kvaliteta planiranja proizvodnje iz OIEiEK.

Ovim Pravilnikom uređuje se: metodologija za raspodjelu troškova balansiranja za privilegovane i kvalifikovane proizvođače sa kojima Operator za OIEiEK ima potpisan ugovor o otkupu električne energije, kao i udio troškova balansiranja koji će se plaćati sredstvima iz prikupljenih naknada za podsticanje.

Zainteresovana lica tekst Nacrta pravilnika mogu dobiti u sjedištu Operatora za OIEiEK ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.operatoroieiek.ba.

Pismeni i usmeni komentari mogu se dati na javnoj raspravi, a  Operator za OIEiEK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu Operatora za OIEiEK, Adema Buća 34, Mostar ili na elektronsku adresu kontakt@operatoroieiek.ba najkasnije do 20.06.2018. godine.                     

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.