Politika

Vlada FBiH: Usvojena informacija o tehničkoj finalizaciji odgovora na Upitnik EK

Saopćenje, Foto/Vlada FBiH

SARAJEVO, 15. februara (FENA) - Vlada Federacije BiH je danas na hitnoj sjednici usvojila informaciju o tehničkoj finalizaciji odgovora na Upitnik Evropske komisije, te dala saglasnost na “Odgovore Bosne i Hercegovine na Upitnik Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji”.

Ured Vlade FBiH za Evropske integracije će te zaključke dostaviti federalnim organima i institucijama radi informiranja, kao i Komisiji za Evropske integracije Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH. Zaključak će, radi daljnjeg postupanja, biti dostavljen i Direkciji za Evropske integracije BiH.

Nakon što je Upitnik uručen BiH, Federacija BiH je, odmah po primanju prijevoda pitanja, krenula u izradu odgovora.

Organi uprave FBiH su se pridržavali zadatih rokova i Direkciji za evropske integracije (ISEI) dostavili odgovore na pitanja iz Upitnika EK, nakon čega je počela faza rada radnih grupa za evropske integracije.

Radne grupe su aktivno radile na tehničkoj finalizaciji odgovora. Usaglašene odgovore predsjedavajući radnih grupa su, uz saglasnost oba svoja zamjenika, u materijalnoj i elektronskoj formi dostavljali Komisiji za europske integracije (KEI), koja ih je, potom, upućivala koordinatorima procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini na potvrđivanje.

Sporne odgovore su predsjedavajući, uz suglasnost oba zamjenika, također upućivali KEI-i. Zahtjev za njihovo usaglašavanje je sadržavao i prijedloge mogućih modela. Komisija je riješila jedan broj spornih pitanja, a ona za koja nije uspjela postići konsenzus, dostavljala Kolegiju za evropske integracije. Kolegij je, na sjednici održanoj u Sarajevu 20. decembra 2017. godine, postigao dogovor za sva sporna pitanja.

Na pripremi odgovora BiH na pitanja iz Upitnika Evropske komisije su u 35 radnih grupa radila 1.083 državnih službenika sa svih nivoa vlasti u BiH. Pored toga, u rad je bilo uključeno i 15 članova KEI-e, te 20 članova Kolegija za Evropske integracije.

Pripremljeno je ukupno 20.037 stranica odgovora (12.082 stranica odgovora i 7.955 stranica priloga). Dostavljen je i 1.151 akt (zakoni, podzakonski akti i sl.) na koje se referiše u odgovorima.

Prijevod svih odgovora BiH i pratećih priloga na engleski jezik je završen 15. januara 2018. godine, osim odgovora iz Poglavlja 22, čije je prevođenje završeno 2. februara 2018. godine.

Odgovori BiH na sva pitanja, te prateći prilozi i akti za sva poglavlja na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, usuglašeni su u okviru sistema koordinacije.

Saglasnost na Prijedlog kolektivnog ugovora

Federalna vlada danas je dala saglasnost na Prijedlog kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH koji su utvrdili pregovarački timovi Vlade FBiH i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Kolektivni ugovor uređuje prava i obaveze državnih službenika i namještenika iz rada i po osnovu rada na koje se primjenjuju propisi o radnim odnosima, plaćama i drugim naknadama državnih službenika i namještenika u federalnim organima državne službe i federalnim upravnim organizacijama, kantonalnim organima uprave, upravnim organizacijama i drugim kantonalnim institucijama i gradskim i općinskim službama za upravu na teritoriji Federacije BiH.

Saglasnost je dobio i Prijedlog sporazuma o visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika u organima državne službe FBiH, koji su utvrdili isti pregovarački timovi. Dogovoreno je da osnovica za obračun plaće za 2018. godinu iznosi 315 KM, a vrijednost boda 1,00, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(FENA) E.F.